Комунальний заклад освіти "Покровський ліцей" Покровської селищної ради Дніпропетровської області
MENU

                                Впровадження інформаційних технологій

                             в навчально-виховний процес

             Освітній процес на початку ХХІ століття в Україні позначився значним реформуванням. Школа ХХІ століття зумовлює необхідність докорінного переосмислення освітніх завдань, актуалізації змісту навчання, технологій становлення індивідуальності учня як суб’єкта і проектувальника життя, створення проектножиттєвого простору, спрямованого на розвиток компетентної, конкурентноспроможної особистості, яка вміє творчо розв’язувати проблеми, прагне змінити на краще своє життя й життя своєї країни.

               Вчителі закладу працюють над виробленням і вдосконаленням методів навчання і виховання, зокрема інтерактивних.

Звичайно, головними фігурами в школі є учень і вчитель, які повинні творчо працювати, вчитися, самовдосконалюватися.

Школа має захистити й підтримати дитину, виробити в неї життєздатність, озброїти механізмами й технологіями розробки життєвих стратегій і проектів.
              Основним завданням учителя є створення умов для формування творчої компетентної особистості, здатної реалізувати свій потенціал у суспільстві. Тому актуальним є перехід до особистісно орієнтованого навчання й виховання, упровадження нових ефективних педагогічних технологій, інтерактивних методів навчання.

              Основною метою та завданням школи є зміна ціннісної орієнта¬ції вчителя та стимулювання в педагогічному колективі пошуку нових за¬собів навчання і виховання учнів, творчих підходів, активності учителів, прагнення їх до самоосвіти шляхом:

анкетування та діагностування вчителів, учнів та батьків;
проведення педрад, нарад, засідань ШПМК, атестаційних комісій із використанням інтерактивних технологій (педагогічний практикум, педагогічна скарбниця, мозаїка ідей, мозкова атака, захист творчих робіт тощо).

Інноваційні технології в навчально-виховному процесі:

 • Розвиток творчого потенціалу людини як основне завдання школи.
 • Учень – творець свого власного «Я».
 • Вирішення проблеми розвитку та реалізації творчих здібностей кожного учня і створення мотивації успіху.
 • Діалогічний стиль спілкування на рівні вчитель – учень, вчитель – вчитель, учень – учень (інтерак¬тивне навчання), підтримка ініціативи дітей.
 •  Забезпечення удосконалення уроку як основної форми навчально-виховного процесу.
 • Вчити учнів вчитися, виробляти впевненість у власній вартості, вміння подолати труднощі.
 • Турбота про фізичне та духовне здоров’я кожного учня.
 • Виховання громадянина, патріота України на основі традицій українського народу, ідеалів минулого та сьогодення.

Протягом звітного періоду у НВК « Покровський ліцей»  проводиться впровадження інноваційних педагогічних технологій.

На загальнодержавному рівні:

 • проводиться апробація програм і підручників;
 •  застосовуються технології розвивального навчання;
 • вивчаються критерії оцінювання навчальних досягнень учнів;
 •  відпрацьовується методика вербального оцінювання навчальних досягнень учнів 1 класу;
 • створюються належні умови для викладання іноземної мови в початкових  класах, у 5-6 класах викладається етика, в 9 класі – художня культура;
 •  забезпечується участь у Всеукраїнських Інтернет-олімпіадах, проектах і  конкурсах ( «Лист ветерану», «Музеї та музейна справа в Україні», «Колосок», «Левеня», «Кенгуру», «Соняшник», « Геліантус», « Пазли», « Грінвіч», « Кришталева сова», « Патріот», « Лелека», « Бобер».

На обласному та районному рівні:

 • впровадження в навчально-виховний процес обласної програми «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»;
 •  підключення школи до Інтернет - системи;
 •   активна участь в Інтернет - конкурсах та олімпіадах,
 •  захист учнівських проектів;
 • організація роботи дитячої громадської організації «Дитинство».

На рівні навчального закладу:

 •  обмін досвідом та підтримування інформаційного зв’язку з навчальними закладами міста, області, країни та світу.
 •   організація проектної діяльності;
 • впровадження в урок інноваційних форм роботи;
 • використання на уроках та в позакласній діяльності ІКТ;
 • участь в пошуково-дослідницькій роботі.

                                                                                             Intel так же имеет свои планы на рынок домашних развлекательных систем

Процес інформатизації сучасного суспільства зумовив необхідність розробки нової моделі системи освіти, заснованої на застосуванні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Зміна освітньої парадигми, пов'язана з переходом від монокультурної традиції до діалогової культури, спричинила серйозні трансформації в технологіях викладання. Цей процес ознаменувався появою різноманітних інноваційних технологій, розвиток яких вибудовувався на основі нових принципів взаємодії суб'єктів освітнього процесу. Інтеграція сучасних освітніх та інформаційних технологій стає важливою умовою для вдосконалення процесу навчання.

Для сучасної людини характерне прагнення до візуального сприйняття інформації. Дане культурне явище призводить до того, що в процесі інформаційної комунікації зоровий знак переважає над текстовим. Застосування в процесі навчання мультимедійних технологій, сприяє частковому вирішенню даної проблеми. Електронні навчальні посібники, створені на базі мультимедіа, сильно впливають на пам'ять і уяву, полегшують процес запам'ятовування, дозволяють зробити урок більш цікавим і динамічним.

Застосування ІКТ дозволяє реалізувати ідеї індивідуалізації та диференціації навчання, що видається особливо важливим в умовах становлення профільного училища. Сучасні навчальні посібники, створені на основі ІКТ, несуть функцію інтерактивністі (здатністю взаємодіяти з учнем), а так само містять систему гіперпосилань, які дозволяють учням самостійно вибрати свій вектор процесу пізнання, дозволяють більшою мірою реалізувати розвиваючу парадигму в освіті.

Пріоритет дослідних і проектних технологій у викладанні передбачає використання широкої бази джерел, які не завжди є в бібліотеках. Можливості ІКТ (електронних навчальних посібників і глобальної мережі Інтернет) зі збереженням та передачі інформації дозволяють вирішити ці завдання: підвищити інформаційну насиченість уроку, вийти за рамки підручників, доповнити і поглибити їх зміст.

Сучасний освітній процес передбачає розвиток у учнів творчих здібностей. Подібна вимога диктує необхідність роботи учнів з інформацією, самостійно сформованої ними у вигляді творчої освітньої продукції. Вирішенню даного завдання сприяє розвиток проектних технологій у вивченні предметів. У даному випадку ІКТ, спочатку призначені для створення інформаційних продуктів різного роду (текстів, презентацій, web - сторінок і т.п.) і володіють величезним творчим потенціалом і також могли б стати ефективним інструментом у руках учнів.

Інформаційно-комунікаційні технології розширюють можливості діагностики рівня засвоєння інформації. Різноманітні тестові системи та оболонки дозволяють індивідуалізувати процес оцінки знань учнів, розвивати здатність учнів до самооцінки.

                                                                                                   Проблематика переходного периода движения к ИО (2) СИСТЕМАТИ

З першого вересня 2011 року педагогічний колектив школи розпочав працювати над новою науково-методичною проблемою «Впровадження інформаційно - комунікаційних технологій в навчально - виховний процес». Саме одним із  основних пріоритетних напрямків роботи нашого педколективу є впровадження інноваційних технологій навчання.
Результатом  роботи над попередньою проблемою стало створення банку даних  щодо впровадження інноваційних технологій. 
З метою вивчення рівня володіння та використання інноваційних технологій було проведено  діагностування  серед вчителів школи, яке показало рівень володіння та використання інноваційних технологій.
Педагогічний колектив нашого закладу впроваджує такі інноваційні технології навчання:
- технологію розвивального навчання;
- технологію різнорівневого навчання;
- інтерактивні технології навчання;
- технологію проектної навчальної діяльності;
- тренінгову технологію;
- інформаційно-комунікаційні технології.