Комунальний заклад освіти "Покровський ліцей" Покровської селищної ради Дніпропетровської області
MENU

 

У  2017 році в Покровському ліцеї розпочинає свою роботу ШКОЛА МАЙБУТНЬОГО ПЕРШОКЛАСНИКА "ПІЗНАЙКО".

Пояснювальна записка

до проекту школи майбутнього першокласника

«Пізнайко»

У зв’язку із запровадженням обов’язкової дошкільної освіти для дітей, які досягли 5-річного віку, особливо актуальною є проблема формування готовності дитини до шкільного життя.

Перед педагогами і батьками стоїть завдання – забезпечити кожній дитині перед вступом до школи такий рівень розвитку виховання та навчання, який гарантуватиме малюкові достатню й необхідну життєву компетентність, адаптованість та адекватну зорієнтованість у довкіллі та соціумі.

Відомо, що шостий рік життя – особливий період дошкільного дитинства. В ньому відбувається бурхливий загальний психічний розвиток дитини, важливі зміни у сприйманні пам’яті, мисленні. У цей рік суттєво змінюється самосвідомість: формується самооцінка, розвивається здатність аналізувати й осмислювати власні дії. Прихід до школи - це початок нового етапу у житті 6-річної дитини.

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» важливо створити кожній дитині можливості для здобуття якісної дошкільної освіти та рівні стартові умови для отримання початкової освіти.

Метою нашого проекту є:

- робота з дітьми, які не охоплені дошкільною освітою, з метою їх різнобічного розвитку, формування необхідних навичок навчальної діяльності, відповідних віковим можливостям і вимогам сучасної української школи, розкриття творчих здібностей, розвиток пізнавальних інтересів дітей та бажання вчитись;

швидка та безболісна адаптація дітей до умов шкільного навчання, формування стійкого та впевненого бажання вчитись, перехід дитини від ігрової до навчальної діяльності, розвиток толерантних способів спілкування між однолітками, виховання організованості дитини в навчальній діяльності.

Зміст проекту:

І. Розділ співпраці з батьками майбутніх першокласників

Мета й завдання:

  • надання допомоги батькам майбутніх першокласників у адаптації дітей до нових умов отримання освіти, організація батьківського лекторію та консультацій з підготовки дітей до школи.
 • Відвідування дошкільних закладів (занять у підготовчих групах) з метою діагностики та знайомства з майбутніми першокласниками.
 • Визначення та залучення дітей, які ( з тих, чи інших причин) не відвідують дошкільний заклад та виявлення дошкільнят, яким необхідне навчання за інклюзивною програмою(за наявності відповідних документів).
 • Знайомство з батьками дошкільнят ( запрошення їх до нашого навчального закладу на День відкритих дверей):
  • презентація навчального закладу ( перегляд фільму, пізнавальна екскурсія);
  • ознайомлення батьків з планом роботи школи «Пізнайко»;
  • вручення пам'яток батькам майбутніх першокласників.

ІІ. Психолого-діагностичний розділ

Мета й завдання:

  • визначення рівня дошкільної зрілості, яка визначає успішність дошкільної адаптації до школи та якісного засвоєння навчальної інформації й навчальної діяльності;
  • психологічний супровід дітей, які не відвідують дитячі дошкільні заклади та дітей старшого дошкільного віку в період їх підготовки до школи;
  • логопедична діагностика мовлення дітей (консультація дефектолога);
  • визначення рівня загального фізичного розвитку дитини ( консультація сімейного лікаря, психіатра).

Дошкільний період, дошкільне дитинство - це важливий період розвитку людини. Тільки зрілий дошкільник готовий до навчання в початковій школі з точки зору соціально-психологічної адаптації й успішності засвоєння вимог чинних навчальних програм.

Психологічна діагностика дошкільної зрілості здійснюється безпосередньо через діяльність, а саме у грі. Рольова гра допомагає шкільному психологу визначити рівень психічного розвитку дошкільника й дати необхідну консультацію та рекомендації батькам і педагогам.

Принципово важливим є:

 • сформованість прийомів ігрової діяльності;
 • розвинені соціальні емоції та високий рівень морального

розвитку (вихованість, культура поведінки, спілкування та інше);

 • розвинене уявлення;
 • високий рівень наочно-образного мислення, пам'яті, мовлення;
 • адекватна самооцінка.

Під час діагностики використовуються такі методики, як:

 • бесіда (визначення мовлення);
 • визначення рівня домагань, моторики, уваги (зорової та слухової);
 • координації рухів, пам'яті (зорової), уваги, мислення, самооцінки.

ІІІ. Навчальний розділ включає в себе :

 • навчання грамоти та розвиток зв'язного мовлення;
 • математику;
 • підготовку руки до письма;
 • ознайомлення з навколишнім світом;
 • художню працю.

Навчальний план складено на підставі методичних ре­комендацій із базових навчальних предметів МОН України.(Лист Міністерства освіти і науки України від 09.08.2017 р. № 1/9-436)

Розроблені навчальні матеріали орієнтовані на Базовий компо­нент дошкільної освіти в Україні та на програми дошкільної осві­ти «Я у Світі» та Програми розвитку дітей старшого дошкільно­го віку «Впевнений старт», затвердженої МОН України (наказ від№ 1111).

Це програми розвитку, що повною мірою за­безпечують реалізацію особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти і вперше вводять поняття «базові якості особистості» та лінії розвитку особистості дошкільника, зокрема: соціальний, емоційно- ціннісний та креативний розвиток.. Окре­мий акцент зроблено на ігровій діяльності — провідному виді діяль­ності для всього дошкільного дитинства, незмінному засобі розви­тку дітей. Цим зумовлена структура даного навчального плану.

В основі групування матеріалу — ідея формування в дитини 5-річного віку цілісного уявлення про природу, предметне довкілля, су­спільство, людей, культуру, тобто забезпечення реального опануван­ня дітьми законів повноцінного життя, прищеплення їм елементар­ної життєвої мудрості. Проект спрямований не тільки на обов’язкове засвоєння дітьми певного обсягу знань, умінь, навичок, але й на розвивальний та виховний аспекти.

Працюючи над проектом обов’язково буде враховуватись загальний розвиток дітей, що, зрештою, визначатиме індивідуаль­ний підхід до кожної дитини.

Готуючи дітей до школи, особлива ува­га буде звертатись на формування

загальнонавчальних, організацій­них умінь та гігієнічних навичок, зокрема уміння уважно слухати й розуміти зміст сприйнятого на слух, чітко відповідати на запитан­ня, уміння порівнювати предмети за різними ознаками, розрізняти спільне й відмінне, мовні явища між собою тощо. Крім того, важли­во навчити дітей підготовки робочого місця, добирання необхідних навчальних речей (зошит, олівець, трафарети, лінійка); прищеплю­ванню бажання не запізнюватися на заняття, бути охайним, дотримуватись вимог самообслуговування, правиль­но сидіти за партою, виконувати інші гігієнічні вимоги.

На кожному занятті пріоритетними будуть ігрові прийоми роботи, хвилинки відпочинку, що підтримуватимуть інтерес до навчання, лагідні форми звертання, слова і дії, що підбадьорюватимуть дітей, даватимуть віру в їхні сили. Заняття будуть грунтуватись на прин­ципі добровільності, демократичності та толерантності.

У Державному стандарті початкової загальної освіти та Базовому компоненті дошкільної освіти України багато спільного, зокрема, посилено роль розвивальних завдань, які покликані забезпечити поетапне становлення дитячої особистості, її фізичний, пізнавальний, естетичний розвиток.

Забезпечення наступності та перспективності змісту освіти полягає у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя.

Щоб процес адаптації дітей до шкільного життя пройшов успішно, доцільно завчасно розпочати підготовку дітей до школи.

Проект школи майбутнього першокласника « Пізнайко» призначений для створення однакових максимально комфортних умов як для дошкільнят, які не відвідували дошкільний заклад, так і для тих, хто був вихованцем ДНЗ. Такі умови дозволять майбутнім першокласникам успішно розвиватись у новому педагогічному середовищі шкільної системи освіти.

Презентацію проекту "Пізнайко" можна побачити тут