Комунальний заклад освіти "Покровський ліцей" Покровської селищної ради Дніпропетровської області
MENU

Вступний інструктаж з охорони праці працівників
[ Викачати з сервера (93.5 Kb) ]09.03.2015, 08:15
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ по школі від ________ № ___ 
ПОГОДЖЕНО:
Голова профкому ______________

 

ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
для працівників _______________________ школи

1. Загальні відомості про навчальний заклад, його кабінети, навчальні майстерні, спортивний зал. Характерні особливості організації навчально-виховного процесу, об'єкти підвищеної небезпеки.

1.1. ________________ (назва школи) створена рішенням ____________________ від «__» ________ ___ року № ___, заснована на майні, що є спільною власністю територіальних громад ____________ району 

1.2. _____________ (назва школи) розташована у приміщенні по вул. ___________. Це ____ поверхова споруда, обладнана відповідними інженерними мережами та технічним устаткуванням для забезпечення належних санітарно-побутових умов працюючих.

1.3. Школа має наступні кабінети: ______________________

1.4. Школа планує свою роботу самостійно відповідно до річного плану.

1.5. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники школи самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

1.6. Школа здійснює навчально-виховний процес за денною, екстернатною та індивідуальною формою навчання.

1.7. У школі для учнів 1-5 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, створена група продовженого дня.

1.8. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів установлюються школою у межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. При цьому залишається незмінною тривалість навчального року (у початкових класах – не менше 175 робочих днів, у 5-11(12) класах – 190 робочих днів)

1.9. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються у 1-4-х класах 31 травня, 5-8-х - 18 червня, 9-11-х - 31 червня, але не пізніше 1 липня наступного року.

1.10. Навчальний рік поділяється на два семестри.

1.11. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

1.12. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

1.13. Тривалість уроків у школі становить: у перших класах – 35 хвилин, у других-одинадцятих – 45 хвилин.

1.14. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою школи і затверджується директором.

1.15. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у школі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

1.16. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань із кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

1.17. У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні, у 2-11(12) класах – бальна.

1.18. Порядок переведення й випуск учнів школи визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України.

1.19. Учням, які закінчили певний ступень школи, видається відповідний документ про освіту: по закінченні початкової школи – табель успішності; по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту; по закінченні школи – атестат про повну загальну середню освіту.

1.20. Об’єктами підвищеної небезпеки на території школи є:

— електрощитові;

— електрообладнання в кабінетах;

— електричні розетки;

— переносні електричні подовжувачі;

— комп'ютери, копіювальна техніка;

— електроплита;

— електрокип'ятильники;

— обладнання в шкільній їдальні;

— прилади в кабінетах хімії, фізики, інформатики;

— станки, верстати та обладнання кабінету трудового навчання;

— приміщення котельні;

— територія школи під час ожеледиці… (продовжити).

2. Загальні правила поведінки на території навчального закладу. Розташування кабінетів, навчальних майстерень, спортивного залу, харчоблоку, медпункту, підсобних приміщень тощо.

2.1. У відповідності до «Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників _________________ школи» у навчальному закладі трудова дисципліна ґрунтується на свідомому і сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов'язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчального процесу.

2.2. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

2.3. Працівники школи зобов'язані:

— працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги Статуту школи і Правил внутрішнього трудового розпорядку, дотримуватися дисципліни праці;

— виконувати вимоги з охорон праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

— берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо,

— виховувати в учнів бережливе ставлення до майна школи.

2.4. Коло обов'язків (робіт), що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку, і Правилами внутрішнього розпорядку школи.

2.5. На першому поверсі школи розташовані _______________________.

2.6. На другому поверсі школи розташовані _______________________.

2.7. На … (продовжити…)

2.8. На території школи розміщені __________________________________

2.9. …

3. Основні положення Закону України «Про охорону праці», Кодексу законів про працю, нормативних актів про охорону праці, вирішення спірних питань між роботодавцем та працівником. Система управління охороною праці, громадський контроль за охороною праці в навчальному закладі: обов'язки власника з охорони праці; обов'язки працівника щодо виконання вимог нормативних актів з охорони праці; права працівника з охорони праці при укладанні трудової угоди та під час роботи у закладі; відповідальність працівника за порушення вимог охорони праці; попередні та періодичні медичні огляди; соціальне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань; навчання з питань охорони праці.

3.1. Працівник має право на:

— захист професійної честі, гідності;

— участь у громадському самоврядуванні;

— підвищення кваліфікації й перепідготовку;

— розірвання трудового договору за власним бажанням, якщо адміністрація школи не виконує законодавство про охорону праці, умови колективного договору з цих питань, і на вихідну допомогу в цьому випадку в розмірі трьохмісячного заробітку;

— внесення пропозицій до «Угоди на охорону праці між адміністрацією й комітетом профспілки» про поліпшення умов праці,виробничої санітарії, техніки безпеки на робочому місці;

— відшкодування школою шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним із виконанням трудових обов'язків;

— відшкодування моральної шкоди, якщо небезпечні або шкідливі умови праці призвели до моральної втрати потерпілого, порушення його нормальних життєвих зв'язків, вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя;

— заохочення за успіхи у праці;

— звернення з приводу трудових спорів з адміністрацією до комісії з трудових спорів, а також до суду;

— інформацію про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів;

— відмову від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для життя або здоров'я працівника чи інших людей або навколишньому середовищу (якщо факт такої ситуації підтверджується уповноваженим з охорони праці школи з участю представника профспілки, а в разі виникнення конфлікту – відповідним органом державного нагляду за охорону праці з участю представника профспілки;

— надання легшої роботи за станом здоров'я відповідно до медичного висновку (тимчасово або без обмеження строку);

— обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань;

— безкоштовне забезпечення спецодягом, миючими засобами за встановленими нормами;

— щорічну основну відпустку, а у випадку невідкладної необхідності – на відпустку без збереження зарплати або на відпустку в рахунок тарифної.

3.2. Працівник зобов’язаний в установлені строки проходити медичний огляд відповідно до чинного законодавства.

3.3. У школі на основі Положення про навчання з питань охорони праці, з урахуванням специфіки виробництва та вимог державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, розроблено і затверджено наказом директора школи план-графік проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, з яким повинні бути ознайомлені працівники.

3.4. Працівники школи при прийнятті на роботу і періодично в процесі роботи проходять навчання і перевірку знань згідно з вимогами Положення. Допуск до роботи (виконання навчальних практичних завдань) без навчання і перевірки знань з питань охорони праці забороняється.

3.5. Особи, які суміщають професії, проходять навчання та інструктажі з охорони праці як з їх основних професій, так і з професій за сумісництвом.

4. Трудовий договір, робочий час та час відпочинку. Правила внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, відповідальність за їх порушення. Колективний договір, пільги та відшкодування за важкі та шкідливі умови праці, порядок їх надання.

4.1. Працівники працюють при п'ятиденному робочому тижні з двома вихідними днями.

4.2. Початок роботи о 8.00 ранку, завершення – о 17.00, із перервою на обід з 12.00 до 13.00;

4.3. Для педагогічних працівників тривалість робочого часу визначається навчальним розкладом і посадовими обов'язками. При можливості передбачається один вільний день на тиждень для методичної роботи й підвищення кваліфікації.

4.4. Педагогічні працівники можуть залучатися адміністрацією до чергування по школі у відповідності до існуючого графіка. Чергування починається за 20 хвилин до початку занять і закінчується не пізніше 20 хвилин після останнього уроку.

4.5. Для педагогічних працівників час осінніх, зимових і весняних канікул, а також час літніх канікул, які не співпадають із черговою відпусткою, є робочим часом. У ці періоди учитель залучається адміністрацією школи до педагогічної й організаторської роботи у межах часу, що не перевищує його навчального навантаження до початку канікул.

4.6. Педагогічний працівник один раз на п'ять років проходить переатестацію.

4.7. Технічні працівники у канікулярний час залучаються до виконання господарських робіт, які не вимагають спеціальних знань (дрібний ремонт, робота на території школи, охорона школи та ін..), у межах установленого робочого часу.

4.8. За порушення трудової дисципліни може бути застосовано один із видів стягнення: догана, звільнення.

4.9. Звільнення з роботи застосовується за систематичне порушення трудової дисципліни, прогул без поважних причин, появу на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння, вчинення за місцем роботи розкрадання державного або громадського майна, вчинення аморального проступку.

4.10. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене у порядку, встановленому чинним законодавством в органи по розгляду трудових спорів.

4.11. Адміністрація школи визначає тривалість щорічної основної відпустки працівників, черговість її надання згідно з графіком, який затверджується адміністрацією за погодженням з профспілковим комітетом на початку календарного року і доводиться до відома усіх працівників.

4.12. У разі звільнення працівника у зв’язку із закінченням строку трудового договору забезпечується за його бажанням реалізація права на одержання невикористаної відпустки з подальшим звільненням (ст. 3 Закону України «Про відпустки»).

4.13. Працівник письмово повідомляється про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком строку (ст. 10 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про відпустки»).

4.14. На вимогу працівника можливе перенесення щорічної відпустки на інший, ніж це передбачено графіком, період у випадках:

— порушення строку повідомлення працівника про час надання відпустки;

— несвоєчасної виплати заробітної плати за період відпустки, тобто пізніше ніж за три дні до початку відпустки (ст. 10, 12 Закону України «Про відпустки»);

4.15. Відповідно до п. 2.8. Колективного договору та додатку 7 цього ж договору працівникам, зайнятим на роботі з важкими та шкідливими умовами праці встановлюється доплати працівникам, зайнятим на роботі з важкими та шкідливими умовами праці.

4.16. Адміністрація школи під час укладення трудового договору інформує працівника під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.

4.17. На роботах з шкідливими та небезпечними умовами праці, а також роботах, що пов’язані із забрудненням або тих, що здійснюються в несприятливих температурних умовах, працівникам безкоштовно видається відповідно до норм:

— спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту;

— мило.

4.18. Особи без використання необхідних засобів захисту до роботи не допускаються.

5. Охорона праці жінок.

5.1. Забезпечується надання жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда (до 18 років), одинокій матері щорічної додаткової оплачуваної відпустки тривалістю 7 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів відповідно до статті 19 Закону України «Про відпустки».

5.2. Надається додаткова оплачувана відпустка до 7 календарних днів працівникам з ненормованим робочим днем відповідно до переліку посад і професій (додаток 4 Колективного договору) та до 4 календарних днів працівникам за роботу в умовах підвищеного ризику для здоров’я (додаток 5) в межах фонду заробітної плати.

5.3. Особам, які працюють на умовах неповного робочого часу, в тому числі тим, хто перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається щорічна оплачувана відпустка повної тривалості.

5.4. Надається відпустка без збереження заробітної плати працівникам за сімейними обставинами не більше 15 календарних днів на рік (ст. 26 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про відпустки»).

5.5. При складанні розкладу навчальних занять забезпечується оптимальний режим роботи для жінок, які мають двох і більше дітей віком до 16 років.

5.6. Не допускається звільнення за ініціативою адміністрації вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років).

Категорія: Документи | Додав: admin
Переглядів: 3567 | Завантажень: 203 | Коментарі: 8 | Рейтинг: 2.5/2
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: